Salgs og leveringsbetingelser

Som regulerer tilbud, salg og leveringer fra Partistein AS.

Kjøperen har ansvar for at varen i sin helhet passer for hans behov. Fremgangsmåte for montering og tilpassing til andre materialer etc. er kjøpers risiko. Produktene skal overholde de tekniske spesifikasjoner som angitt på http://www.partistein.no ved bestilling.

Et tilbud bortfaller dersom det ikke aksepteres innen angitt frist. Tilbud eller avtaler som Partistein formidler, blir først bindende når de er skriftlig bekreftet gjennom tilbudsbrev, e-post eller ordrebekreftelse.

Alle ekstraomkostninger ved forhindret transport som ikke skyldes selgeren, betales av kjøper.

Avtalen er sluttet ved selgerens skriftlige ordrebekreftelse eller ved påbegynt levering. Ordrebekreftelsen er akseptert dersom kjøperen ikke straks (samme, eller påfølgende virkedag) gjør innsigelser.

Standard betingelser er betaling før levering om ikke annet er avtalt. For bestillingsvare kan Partistein kreve 50% forskuddsbetaling. Ved avtalt kreditt kan Partistein kreve at kjøperen stiller tilfredsstillende garanti for riktig betaling, slikt krav kan fremsettes helt fram til levering. Kjøperens reklamasjon på grunn av uvesentlige mangler fritar ikke for betaling. Ved overskridelse av betalingsfristen skal kjøperen betale den til enhver tid gjeldende morarente.

Betaling må være mottatt av Partistein den dag varen sendes fra selgers lager eller den dag varen er klar til utlevering/forsendelse iht. avtale/ordrebekreftelse.

Det er mellom partene avtalt at selger har salgspant i de leverte varer som er spesifisert i ordrebekreftelse/faktura inntil den kjøpesum som fremkommer i fakturaen, med tillegg av eventuelle morarenter og alle omkostninger, er fullt betalt. Jf. pantelovens § 3.14 – 3-22

Levering skjer FOB selgers lager (incoterms 2000) dersom ikke annet avtales i ordrebekreftelse. Selgeren velger transport uten ansvar for billigste befraktning.

Selgeren har ikke ansvar for forsinket levering av varen eller dens enkelte deler når dette skyldes forhold selgeren ikke er herre over (force majeure, jfr. pkt. 16). Ved slik forsinkelse kan kjøperen ikke gjøre krav på erstatning.

Uansett årsak til eventuell forsinkelse er selger ikke ansvarlig for kjøpers indirekte tap.

Hvis kjøperen avbestiller varer og/eller tjenester må han betale alle omkostninger ved avbestillingen samt erlegge full erstatning for selgerens tapte fortjeneste og ethvert annet tap og enhver utgift som selgeren måtte ha.

Kjøperen skal gi skriftlig melding (reklamasjon) til Partistein om feil eller mangler ved de leverte varer uten ugrunnet opphold og senest innen 3 arbeidsdager etter at feilen eller mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget (gjelder også ved transportskader). Dersom kjøperen ikke skriftlig reklamerer over feil / mangler innen nevnte frist, mister kjøperen retten til å fremsette ethvert krav basert på slike feil / mangler.

Foreligger det mangler ved varen har selgeren valget mellom å avhjelpe mangelen, foreta omlevering eller innrømme prisavslag. Retten til å påberope seg mangler bortfaller hvis varen blir forandret eller reparert av andre enn selgeren uten dennes skriftlige forhåndssamtykke.

Dersom selgeren avhjelper mangelen eller foretar omlevering innen rimelig tid har kjøperen ikke rett til å heve kjøpet. Under ingen omstendighet har kjøperen rett til å heve kjøpet dersom mangelen ikke er vesentlig.

Ut over det som er bestemt ovenfor, påtar selgeren seg intet ansvar for skade eller tap som følge av mangelfull levering. Selgeren har heller intet ansvar for skade eller tap som måtte oppstå for kjøper som følge av varens videre anvendelse eller for annet konsekvensansvar for eksempel direkte eller indirekte produksjonstap, arbeidsutgifter, mulkt, frakt, prisdifferanse, forventet fortjeneste eller for skader som varen har voldt på personer eller ting.

Selgerens maksimale erstatningsansvar overfor kjøper er under alle omstendigheter begrenset til verdien av leveransen. Ved flere reklamasjoner begrenses et eventuelt akkumulert ansvar tilsvarende.

Som fritaksgrunner (force majeure) regnes enhver omstendighet som vanskeliggjør eller forsinker leveringen både når slike hindringer er generelle og når de rammer selgeren selv, leverandøren eller transportør. Som fritaksgrunner ansees bl.a. blokade, rekvirering, beslagleggelse, valutarestriksjoner, import- eller eksportforbud, lisensnektelse, herunder fare for å bli oppført på svarteliste, brensel eller annen energirasjonering, strømstans, arbeidskonflikter av enhver art, utilstrekkelig tilførsel av råmaterialer, vannmangel, uvær, snø- og ishindringer, oversvømmelse eller annen uvanlig hindring som skyldes vær- eller andre naturgitte forhold, havari, herunder maskinhavari, brann, epidemi, kassasjon av materialer, leverandørers konkurs, annullasjon eller forsinkelse, offentlige reguleringer eller forsinkelser fra underleverandør, importør eller transportselskap.

Enhver tvist mellom kjøperen og Partistein knyttet til innholdet i disse salgs- og leverings­betingelser, herunder avtaler inngått i tilknytning til dem, skal forsøkes løst ved forhandlinger. I den forbindelse er partene enige om i rimelig utstrekning å gjennomføre mekling i henhold til Den Norske Advokatforenings regler om advokatmekling. Meklingsmannen skal oppnevnes av partene i fellesskap, eller dersom disse ikke blir enige, av formann i Den Norske Advokatforening. Dersom slik mekling ikke fører frem, skal tvisten løses etter norsk rett ved ordinær domstolsbehandling Follo Tingrett som verneting.

Avtaleforhold reguleres av Norsk Lov.